Aktuelno

Federalno ministarstvo o Zavodu Pazarić
11 Nov 2019Federalno ministrastvo rada i socijalne politike je, povodom izjave direktora Javne ustanove Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću Redžepa Salića, saopćilo  da ne raspolaže zvaničnim informacijama o iznesenim navodima. Ministarstvo potpuno podržava transparentan i zakonit rad svih nadležnih organa, te navodi dosadašnje radnje i aktivnosti.

Sukladno zaključku zajedničkih konsultacija premijera i dopremijera Federacije BiH, održanim 17. rujna 2019. godine, Ministarstvo je od upravljačkih i rukovodnih struktura svih pet ustanova socijalne zaštite u vlasništvu FBiH, među kojima je i Zavod Pazarić, zatražilo očitovanje o načinu pripreme i usvajanju izvještaja o radu za 2018. godinu. Nakon dostavljanja izjašnjenja od svih upravljačkih i rukovodećih struktura, izuzev aktualnog ravnatelja Zavoda Pazarić, Vlada FBiH je, na prijedlog Ministarstva, na 191. sjednici od 19. rujna 2019. godine, donijela zaključak kojim je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove, Financijsku policiju FBiH i Poreznu upravu FBiH da istraže navodne nezakonitosti u Zavodu Pazarić i o nalazima izvijeste Ministarstvo. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i resorno ministarstvo, da sačine pojedinačne izvještaje o stanju u Zavodu Pazarić.

Ministarstvo rada i socijalne politike je sačinilo objedinjeni izvještaj o Zavodu i na temelju njega su odbačeni navodi da su korisnici Zavoda ugroženi u zadovoljavanju temeljnih životnih potreba. Tome u prilog ide i činjenica da nije zabilježen nijedan slučaj raskidanja ugovora iz tih razloga od njihovih zakonskih skrbnika, kao i izvješća nadležnih institucija.

Na istoj su sjednici su Upravno i Nadzorno vijeće i ravnatelj Zavoda Pazarić pozvani da u vršenju svojih poslova i zadataka djeluju isključivo u okviru vlastitih nadležnosti utvrđenih Zakonom u ustanovama.

Od Federalnog ministarstva zdravstva zatraženo je da preko Povjerenstva za praćenje zaštite prava osoba s duševnim smetnjama FBiH na razini Federacije BiH, provede izvanredni nadzor u Zavodu Pazarić i o nalazima i preporukama izvijeste FMRISP s ciljem poduzimanja daljnjih koraka.

Postupajući po zaključku Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, Ministarstvo je od Federalne uprave policije, Federalnog tužilaštva FBiH i Ureda za reviziju institucija u FBiH zatražilo da istraže poslovanje svih pet ustanova socijalne zaštite u vlasništvu FBiH.

Od Upravnog inspektorata pri Federalnom ministarstvu pravde zatraženo je provođenje upravnog nadzora nad Zavodom Pazarić, posebice kad je riječ o izradi, čuvanju i upotrebi pečata.

Komisija za nadzor nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite u FBiH, koju čine predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kao i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, provela je 23. listopada 2019. godine stručni nadzor u Zavodu Pazarić.

Tijekom provođenja svojih redovitih aktivnosti na kontroli namjenskog trošenja odobrenih sredstava, Ministarstvo je zaprimilo informaciju od bivše v.d. direktorice da je vještak građevinske struke utvrdio da je Zavod Pazarić iz sredstava Kapitalnog transfera ustanovama, za zbrinjavanje na razini FBiH plaćao fiktivne radove na određenim objektima. Riječ je o sredstvima koja je Ministarstvo dodijelilo Zavodu Pazarić za završetak rekonstrukcije krova i termofasade na Centru za osposobljavanje.

S obzirom na iznesene navode, Ministarstvo je od Uprave i rukovodstva Zavoda Pazarić zatražilo hitnu zaštitu imovine kako bi bila spriječena daljnja materijalna i financijska šteta te pokretanje zakonski propisanih radnji na utvrđivanju činjeničnog stanja i namirenja nanesene štete. Ovisno o utvrđenim činjenicama, Ministarstvo će poduzeti daljnje korake što, između ostaloga, uključuje i zahtjev za povrat sredstava, ali i zahtjev da korisnici budu zaštićeni.

Prema raspoloživim informacijama, Uprava Zavoda Pazarić je također poduzela adekvatne korake u pogledu rješenja ovoga problema te naložila da nadležnoj građevinskoj inspekciji bude upućen zahtjev za inspekcijski nadzor i pred nadležnim sudom pokrenenuta tužba protiv izvođača radova na ovom objektu.

Imajući u vidu da je Institucija ombudsmana za ljudska prava u svom Specijalnom izvješću o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u BiH iz 2018. godine konstatirala da je tijekom posjeta ustanovama, među kojima se nalazio i Zavod Pazarić, primijećeno da su, u odnosu na Izvješće iz 2009. godine, izvršena značajna kapitalna ulaganja s ciljem renoviranja, poboljšanja i izgradnje novih objekata, a da je to u velikoj mjeri urađeno u skladu sa standardima za pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite, te da je Ured za reviziju institucija u FBiH preporučio preispitivanje opravdanosti daljnjih ulaganja u zavode, Ministarstvo je koncem 2018. godine formiralo posebnu komisiju čiji je zadatak bio analizirati postignute efekte navedenih ulaganja i dati određene preporuke u smislu njihove opravdanosti. Ovisno o nalazima i preporukama Komisije, Ministarstvo će kreirati svoje buduće aktivnosti u ovom segmentu.

Imajući u vidu iznesene tvrdnje o navodno teškoj financijskoj situaciji, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo ove ustanove da sačine i dostave dubinsku analizu financijskog poslovanja Zavoda Pazarić s planom za njegov oporavak koji bi trebao uključivati i mjere štednje, bolju naplatu potraživanja, razvitak dodatnih usluga, traženje donatora, korištenje raspoloživih resursa i slično.

Zatraženo je i sačinjavanje dugoročnih planova kapitalnih investicija na temelju stvarnih potreba korisnika i zaposlenika ove ustanove, rukovodeći se preporukama stručnjaka i nalazima nadležnih institucija, ali i financijskim mogućnostima Zavoda Pazarić.

S obzirom na to da je utvrđeno da Zavod Pazarić ne raspolaže dovoljnim brojem stručnih uposlenika koji bi na adekvatan način odgovorili na potrebe smještenih korisnika za stručnim tretmanom, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo Zavoda Pazarić da, sukladno realnim financijskim mogućnostima, pokrenu aktivnosti na prijemu potrebnog broja defektologa, logopeda i psihologa, a da do daljnjeg obustave prijem svih drugih profila koji nisu nužno potrebni za poboljšanje stručnog rada, o čemu će jednom mjesečno izvještavati ovo Ministarstvo.

Zaduženi su Uprava i rukovodstvo Zavoda Pazarić da sačine i nadležnom Ministarstvu dostave detaljan plan reorganizacije načina rada, kao i plan dodatnog educiranja postojećeg kadra i njegovog raspoređivanja na način koji odgovara potrebama smještenih korisnika, vodeći pritom računa da bude usklađen s odredbama Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH.

S obzirom na zakonske i profesionalne standarde rada, ali i preuzete ugovorne obveze, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo Zavoda Pazarić da provedu anketu o zadovoljstvu zakonskih skrbnika uvjetima i uslugama koji se u okviru Zavoda Pazarić pružaju njihovim smještenim štićenicima, te da o rezultatima ankete dostave detaljnu informaciju.

S obzirom na, u više navrata, iskazano nezadovoljstvo zaposlenika uvjetima rada, ali i na činjenicu postojanja izrazito loših međuljudskih odnosa, koji se negativno odražavaju na kvalitetu profesionalnog rada, život i tretman smještenih korisnika te ugled Zavoda Pazarić, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo Zavoda da provedu istraživanje među zaposlenicima s ciljem utvrđivanja osnovanosti iznesenih navoda te da o rezultatima informiraju Ministarstvo.

S obzirom na konstantno pristizanje velikog broja različitih i međusobno kontradiktornih informacija, Ministarstvo je zadužilo upravu i rukovodstvo Zavoda Pazarić, kao i tijelo nadzora, da dostave pregled svih donesenih zaključaka, zaduženja i preporuka, s informacijom o stupnju njihovog realiziranja, odnosno razlozima nerealiziranja.

U cilju racionalizacije i uštede finansijskih sredstava, inicirano je donošenje Odluke o visini plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite, na sjednici Vlade FBiH od 31.10.2019. godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
 
Četvrtak,
13. august 2020.
VIŠE